ความหมายของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมต่างกันอย่างไร

แม้คนทั่วไปจะรู้จักคอมพิวเตอร์กันเป็นอย่างดีแต่คำว่ารู้จักในที่นี้ก็คงหมายถึงว่ารู้ถึงลักษณะรูปร่างว่าเป็นอย่างไร มีพื้นฐานของการทำงานอย่างไรบ้าง รวมไปถึงขั้นตอนเบื้องต้นในการใช้งานที่ทุกคนย่อมคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ทว่าเมื่อมองให้ลึกลงไปแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งที่เราลงโปรแกรมไว้จึงสามารถใช้งานได้เพียงอย่างเดียว เพราะระหว่างคอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรมสำหรับการใช้งานนี้ก็ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าเมื่อทั้งสองสิ่งนี้มาอยู่รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้

ความหมายของคอมพิวเตอร์

จริงๆ แล้วคอมพิวเตอร์ได้มีการให้ความหมายเอาไว้ที่ค่อนข้างหลากหลายมากหากแปลเป็นภาษาไทยจะถูกเรียกว่า คณิตกรณ์ ซึ่งความหมายของคอมพิวเตอร์โดยสรุปก็คือ เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับสมองกล ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ง่าย ซับซ้อน ให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ใช้ทำงานตามชุดคำสั่งของโปรแกรม มีการรับเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาเก็บเอาไว้ที่หน่วยความจำจากนั้นก็ทำการประมวลผลแล้วจึงแสดงผลที่ประมวลได้ออกมาเป็นรูปแบบของสารสนเทศต่างๆ ได้ชนิดที่รวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความทันสมัยให้กับโลกเป็นอย่างมาก

ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

การเขียนโปรแกรมเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นชุดๆ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ อาทิ ภาษาซี, ภาษาโคบอล, ภาษาเบสิก, ภาษาแอสแซมบลี ส่วนคำว่าโปรแกรมจริงๆ แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นๆ ก็ได้ เช่นคำว่าซอฟต์แวร์ก็มีความหมายเดียวกัน หรือแอพพลิเคชั่นที่นิยมเรียกกันในสมาร์ทโฟนก็เป็นลักษณะที่ถูกเรียกว่าโปรแกรมเช่นเดียวกัน จริงๆ แล้วโปรแกรมถูกแบ่งออกได้หลากหลายประเภท ประเภทแรกเป็นแบบที่ผู้ใช้งานได้เขียนขึ้นมาเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน กับการเขียนอีกประเภทคือมีคนที่เขียนโปรแกรมออกมาเพื่อเอาไว้ขายซึ่งเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยมากๆ สำหรับโปรแกรมแบบนี้ อาทิ โปรแกรมงานกราฟิก, โปรแกรมตัดต่อ, โปรแกรมประมวลผลคำ, โปรแกรมคำนวณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมระบบ โปรแกรมที่เอาไว้สำหรับควบคุมการทำงานของตัวคอมพิวเตอร์ที่บางส่วนก็ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เป็นโปรแกรมที่มีไว้ดูแลระบบต่างๆ นั่นเอง

จากความหมายของทั้งสองคำนี้ทำให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรม แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่าทั้งสองสิ่งนี้จำเป็นจะต้องเชื่อมโยงเข้าหากันจึงจะสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมจึงจำเป็นต้องพัฒนาไปควบคู่กันอย่างไม่มีหยุดยั้งเพราะหากสิ่งไหนหยุดไปอีกสิ่งก็จะหมดความสำคัญไปด้วย